top of page

Dokumenty

Fundacja PEONIA im. Ludwika Młokosiewicza została zarejestrowana w listopadzie 2020 roku.

Statut Fundacji PEONIA im. Ludwika Młokosiewicza

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja „Peonia” im. Ludwika Młokosiewicza, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Patrycję Rozłucką-Wasik, Martę Łabęcką i Radosława Koniarza zwanych dalej Fundatorami.

 2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Peonia”.

 3. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DZ.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowieniach niniejszego Statutu.

 4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 2. Fundacji działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 4

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi zawierającymi jej nazwę, siedzibę, numer identyfikacji podatkowej oraz numer Regon.

 3. Wzory pieczęci zatwierdza Rada Fundacji.

 

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 2. Prawa i przywileje dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji ustala Rada Fundacji.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. działalność artystyczna, edukacyjna i kulturalna na rzecz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego,

 2. wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i przyrodniczego,

 3. promowanie dokonań polskich badaczy i twórców w Polsce i za granicą,

 4. promowanie wiedzy z zakresu przyrody, nauki i sztuki.

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie wydarzeń, imprez kulturalnych, zajęć i warsztatów twórczych, przedstawień, koncertów, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, festiwali itp. promujących tematy z zakresu przyrody, nauki i sztuki,

 • prowadzenie działań na rzecz promowania kultury tradycyjnej,

 • wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

 • prowadzenie działań na rzecz promowania ekologii i ochrony środowiska,

 • działalność oświatowo-kulturalną,

 • wolontariat w zakresie celów statutowych.

 

§ 8

 1. Realizując cele statutowe - Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej i placówkami dyplomatycznymi, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.

 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,

 • dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych,

 • zbiórek i imprez publicznych,

 • grantów,

 • majątku fundacji,

 • odsetek i lokat bankowych,

 • dopłat Fundatorów.

 

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 13

Niniejszy statut zabrania Fundacji:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

 2. Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 14

 1. Władzami Fundacji są:

 2. Rada Fundacji – organ sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji (zwana dalej Radą),

 3. Zarząd Fundacji – organ zarządzający Fundacją (zwany dalej Zarządem).

  • Członkami organów nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  • Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

 2. W skład Rady z mocy statutu mogą wchodzić Fundatorzy.

 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 6. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 • odwołania przez Radę Fundacji, o którym mowa w punkcie 6. niniejszego paragrafu,

 • śmierci członka.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady może zostać odwołany i pozbawiony członkostwa w Radzie w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.

 

§ 16

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu, Fundatora lub przynajmniej dwóch członków Rady nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 3. Informację o terminie posiedzenia Przewodniczący Rady przesyła pocztą elektroniczną do wszystkich członków Rady na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W przypadku braku takiej możliwości, Przewodniczący Rady przesyła taką informację listem poleconym.

 4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 5. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 7. Posiedzenia Rady mogą mieć formę zdalną.

 

§ 17

Do zadań Rady należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

 3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 4. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

 5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

 7. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

 8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§ 18

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.

 2. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład Zarządu jest wybierany przez Radę.

 3. W skład Zarządu z mocy statutu mogą wchodzić Fundatorzy.

 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 • odwołania przez Radę Fundacji,

 • śmierci członka.

 1. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 • realizacja celów statutowych,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 • określanie struktury organizacyjnej Fundacji,

 • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 • składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 • wnioskowanie do Rady o połączenie z inną fundacją lub likwidację Fundacji.

 

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 3. Informację o terminie posiedzenia Prezes Zarządu przesyła pocztą elektroniczną do wszystkich członków Zarządu na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W przypadku braku takiej możliwości, Prezes Zarządu przesyła taką informację listem poleconym.

 4. Każdy z członków zwyczajnych Zarządu dysponuje jednym głosem.

 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 6. Posiedzenia Zarządu mogą mieć formę zdalną.

 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 8. Zarząd co roku, do dnia 1 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 22

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu Fundacji – łącznie.

 2. W sprawach przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu, wymagana jest uchwała Rady, podjęta przed realizacją tych czynności.

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

Zmiany w statucie

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania za zgodą Zarządu. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

Łączenie z inną fundacją

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

bottom of page